Overslaan en naar de inhoud gaan
Wanneer je doorklikt op de publicaties, kan je de bestelinstructies terugvinden.

Gratis te downloaden

Heemkundige kring Glabbeek


Ontstaan van de Heemkundige Kring Glabbeek

De Kring werd, op initiatief van een aantal geïnteresseerden uit onze gemeente en met de steun van toenmalig burgemeester De Coster en schepen van Cultuur André De Becker, opgericht als vzw in 1992. De oorspronkelijke statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juli van dat jaar. De gemeente stelde ook een archieflokaaltje ter beschikking naast de openbare gemeentelijke bibliotheek. Dit lokaaltje, dat mede gebruikt wordt door de toeristische dienst van de gemeente, is ondertussen veel te klein, zodat we momenteel uitkijken naar een betere oplossing voor onze archieven, vergaderingen, enz. Sinds de eerste jaren zijn natuurlijk heel wat zaken geëvolueerd, bv. inzake bestuursleden en medewerkers, het gebruik van informatica, ...


Doelstellingen van de Kring

Uittreksel uit de oorspronkelijke statuten: "De vereniging heeft tot doel zich bezig te houden met de studie van het historisch verleden van Glabbeek in al zijn uitingen. Verder de bewaring, het in stand houden, zo mogelijk de verzameling van alle merkwaardigheden die betrekking hebben op Glabbeek en omgeving, alsmede het opwekken van belangstelling voor dit eigen verleden door publicaties, vergaderingen, ontmoetingsdagen, aanleggen van een archief enz." (In de vernieuwde statuten worden deze doelstellingen meer gedetailleerd omschreven).


Activiteiten (samenvatting)

Een aantal van onze basisactiviteiten zijn weinig zichtbaar voor de buitenwereld. Denk hierbij bv. aan het verzamelen van informatie, documenten en voorwerpen met betrekking tot onze geschiedenis, de studie van onze geschiedenis, en het ontsluiten van de informatie zodat deze bruikbaar wordt voor de gemeenschap. Meer zichtbare activiteiten omvatten onder meer:

  • onze uitgaven die een deel van de resultaten van onze actie bij onze medeburgers brengen: jaarboeken, onze nieuwsbrief 'Te Griest', gelegenheidsuitgaven zoals het fotoboek over Glabbeek, de DVD ‘Bunsbeek vertelt’, en de gidsen over onze kerken... Ook publicaties in uitgaven van andere verenigingen.
  • onze website, met informatie over onze Kring en actualiteiten.
  • de organisatie van voordrachten en lezingen, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen.
  • samenkomsten, zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en algemene vergadering(en), de feestelijke voorstelling van ons nieuw jaarboek elk jaar begin september...
  • onze bijdragen bij activiteiten georganiseerd door andere instellingen en organisaties (bv. gemeente, Cultuurraad, de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek...).
  • onze medeburgers helpen een antwoord te vinden op vragen over hun en onze geschiedenis.
  • lidmaatschap van de gemeentelijke Cultuurraad en medewerking van acties inzake 'erfgoed' van de gemeente.
  • presentaties, vertellingen, begeleiding bij wandelingen en bezoeken in verband met ons verleden.

Wij hebben uw hulp nodig

Als Heemkundige Kring kunnen we ons doel beter bereiken in de mate dat onze medeburgers hiertoe bijdragen:

  • enerzijds door het opsporen en bezorgen van informatie, oude documenten, voorwerpen enz. Nog te veel gaan waardevolle gegevens, documenten en dergelijke verloren bij het leegmaken van huizen, of worden gebouwen en dorpsgezichten gewijzigd zonder dat de vroegere situatie vastgelegd is....
  • anderzijds is het domein van de heemkunde bijzonder ruim, zodat bijkomende werkkracht steeds welkom is voor het verzamelen van elementen, het inventariseren en digitaliseren, het realiseren van projecten...